TARIMSAL KREDİLERDE YAPILANDIRMA UYARISI


TEBLİĞ EDİLDİ

YASBİR Başkanı Hüseyin Aysan yaptığı açıklamada, “Yalova valiliği il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün  40814357-010.01-E.676661 sayılı yazısı ile Tarımsal Kredilerin yapılanması hakkındaki 6824 sayılı kanun birliğimize tebliğ edilmiştir” dedi.

ZİRAAT BANKASI VE KOOPERATİFLERE

YASBİR Başkanı Hüseyin Aysan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “6824 sayılı kanun Kabul tarihi 23,02,2017. MADDE 1- (1) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31.12.2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde yapılandırılır.

YAPILANDIRMA ESASLARI

a) Yapılandırmaya esas tutar; yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %11 oranında basit usulde yürütülecek faiz uygulanmak suretiyle hesaplanır. Yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %5 oranında basit usulde yürütülecek faiz borçlu tarafından ödenir.

b) Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir. Yapılandırma taksitlerine, yıllık %11 oranında basit usulde yürütülecek taksitlendirme faizi uygulanır. Ancak (a) bendi hükümlerine göre hesaplanan yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulanmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takip hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın borçları yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlular talep etmeleri halinde bu maddenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılır.

TEŞEKKÜR

Bu durumdaki üreticilerin yapılandırılmadan faydalanması için Ziraat bankalarına ve tarım kredi kooperatifleri ne başvurmaları gerekmektedir üreticilerin dikkatine sunarız.

Bu kanun çıkartarak üreticilerin her zaman destek olan Tarım bakanımız Sayın Faruk Çelik, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beye süs bitkileri üreticileri olarak teşekkür ederiz.”

 Tarih: 13.4.2017

YALOVA SES HABER TV
http://www.yalovases.com/